standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 

azeis.ornet.pl
-Firma
-Oferta
-Obiekty
OPISY
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
centrale
1. Podstawowe bloki funkcjonalne
2. Sygnalizacja alarmu
3. Zasilanie centrali
Pracę central alarmowych winny charakteryzować co najmniej 3 stany pracy: czuwanie, dozór i alarm. Czuwanie jest to gotowość centrali do przyjęcia sygnałów alarmowych z linii 24-godzinnych, linii sabotażowych i układu zasilania, dozór - to gotowość centrali do przyjęcia sygnałów, jak w stanie czuwania, oraz sygnałów z linii dozorowych; alarm to uruchomienie wszystkich dołączonych urządzeń zewnętrznych po przyjęciu sygnału alarmowego. Alarm i uszkodzenia winny być sygnalizowane oddzielnie. Jest możliwe stworzenie warunków do transmisji sygnałów alarmowych bądź ostrzeżenia o awarii systemu do oddalonego centrum nadzoru (stacji monitorującej, policji). Tor transmisji takich sygnałów wychodzący poza teren obiektów objętych ochroną winien być odpowiednio zabezpieczony.1. Podstawowe bloki funkcjonalne
/na początek/


Podstawowym blokiem funkcjonalnym każdej centrali alarmowej jest moduł sterowania. Pośredniczy on w wymianie informacji między systemem alarmowym a jego użytkownikiem, przekazując mu informacje za pomocą sygnalizacji akustycznej i optycznej. Sygnalizacja akustyczna jest wykonana na wewnętrznym piezoelektrycznym przetworniku akustycznym, który generuje sygnały:
-potwierdzenie naciśnięcia klawiszy;
-odliczanie opóźnienia na wejście;
-odliczanie opóźnienia na wyjście;
-odliczanie opóźnienia włączenia alarmu.

Sygnalizacja optyczna jest realizowana za pomocą:
-diody LED (świecenie - brak świecenia - miganie);
-wyświetlacze alfanumeryczne typu LED lub LCD.

Użytkownik komunikuje się z systemem alarmowym za pomocą klawiatury modułu sterowania. Są dwa rodzaje klawiatur:
-małe, 12-przyciskowe (0. .9, *, #) - do ustawiania kombinacji kodowych;
-z wyodrębnionymi klawiszami funkcyjnymi.

Centrale alarmowe posiadają pamięć zdarzeń, która jest realizowana z zastosowaniem pamięci RAM z oddzielnym podtrzymaniem bateryjnym lub pamięci EEPROM. Jest ona nieulotna, zapisywane są w niej wszystkie informacje o wszelkich zdarzeniach i przyporządkowane im data i czas wystąpienia zdarzenia, np.:
-kryteria alarmu na aktywnych liniach dozorowych;
-włączanie i wyłączanie stref dozorowych wraz z identyfikatorami kodowymi użytkowników;
-zaniki sieci zasilającej itp.

Centrale obsługują pewną liczbę dowolnie programowanych wejść i posiadają wyjścia o dowolnym przeznaczeniu. Najczęściej spotykanymi parametrami programowania są:
-typ wejścia (NO, NC lub parametryczne);
-rodzaj wejścia (włamaniowe, pożarowe, sabotażowe, instalacyjne);
-opóźnienie na wejście;
-minimalny czas trwania kryterium alarmu, po którym następuje reakcja centrali;
-sposób reakcji na ciągłe kryterium alarmu;
-podział na strefy dozorowe;
-kody dostępu użytkowników;
-kody przymusu umożliwiające wyłączanie dozoru centrali z jednoczesnym przesłaniem sygnału alarmowego do stacji nadzorującej;
-przyporządkowanie strefom kodów i czasów dostępu;
ustalenie uprawnień poszczególnych użytkowników systemu;
-przyporządkowanie wejść strefom dozorowanym;
czas trwania alarmu;
-opóźnienie włączenia alarmu.

Sygnały z linii dozorowych są przetwarzane na sygnały elektryczne. Czujki na liniach dozorowych różnią się między sobą sposobem realizacji wyjścia alarmowego. Najczęściej są to wyjścia przekaźnikowe (relay) czyli wyjścia bezpotencjałowe. Elementem wyjściowym są styki miniaturowego przekaźnika odizolowanego elektrycznie od układów elektronicznych czujki. następnym rodzajem są wyjścia tranzystorowe OC (open collector). Elementem wyjściowym jest tranzystor małej mocy z wyprowadzonym obwodem kolektora. Emiter tranzystora połączony jest elektrycznie z dodatnim lub ujemnym biegunem zasilania czujki. Tego typu wyjścia są rzadziej spotykane.
Ze względu na sposób działania można wyróżnić dwa typy wyjść NC (normally closed) oraz NO (normally open).
Stan wyjścia czujki wywołany alarmem może być stały lub chwilowy. Wszystkie czujki aktywne w razie wystąpienia alarmu zmieniają stan wyjścia na kilka. .kilkanaście sekund, po czym wracają do stanu poprzedniego.
W niektórych rozwiązaniach część "inteligencji" systemu została przeniesiona do czujki. Czujka taka wyposażona jest w mikroprocesor oraz dwukierunkowe łącze szeregowe transmisji danych. Moduł wejściowy lub centrala może w każdej chwili wymusić w dowolnej czujce:

odczyt stanu czujki;
włączenie lub wyłączenie czujki, - stan testowania;
stan diagnostyki;
zwiększenie czułości czujki w celach serwisowych, wykrycie przyczyn fałszywego alarmu;
odczyt stanu pamięci czujki.
Moduł wejściowy kontroluje stan linii dozorowej przez pomiar lub porównanie R, I lub U. Ze względu na ilość rozróżnialnych stanów linii dozorowej, wejścia modułu dzielą się na:

dwustanowe (zwarcie i rozwarcie);
trójstanowe (zwarcie, dozorowanie, rozwarcie);
czterostanowe (zwarcie, alarm, dozorowanie, rozwarcie).
Wejścia tego typu umożliwiają odróżnienie alarmu spowodowanego zadziałaniem czujki od alarmu spowodowanego uszkodzeniem lub sabotażem linii dozorowej. Zwarcie lub rozwarcie to kryterium alarmu. Linia dozorowa zakończona jest rezystorem ustalającym prąd linii w stanie dozorowania. Rezystor taki nazywany jest EOL (end-off-line). Sygnały występujące na liniach dozorowych są analizowane przez moduł wejściowy centrali. Operacje wejściowe związane z analizą linii dozorowych mogą odbywać się w sposób pośredni lub bezpośredni.
Operacje wejściowe bezpośrednie:

bezwarunkowe - inicjowane przez centralę np. śledzenie stanu linii dozorowych;
z przerwaniem programu - reakcja na zdarzenia nie dające się przewidzieć (np. zadziałanie linii sabotażowych lub napadowych, awaria zasilania).
Sposób reakcji modułu wejściowego lub centrali na wykryte kryterium alarmu w linii dozorowej zależy od typu wejścia, wśród których należy wymienić:

wejścia włamaniowe - do dołączania wyjść alarmowych czujek alarmowych;
wejścia napadowe - do podłączania przycisków alarmowych;
wejścia sterujące - do podłączenia szyfratorów, pilotów radiowych lub na podczerwień
wejścia pożarowe - do podłączania czujek pożarowych.
Moduł wejściowy lub centrala musi określić moment wystąpienia sygnału alarmu. Jest wiele metod rozróżniania sygnału zakłócenia od sygnału alarmu. Są to:

pomiar amplitudy prądu lub napięcia w linii;
pomiar czasu trwania sygnału alarmu;
krotność sygnału alarmu w określonym przedziale czasu;
pomiar czasu między kolejnymi sygnałami alarmu;
jednoczesne wystąpienie sygnału alarmu na co najmniej dwóch liniach dozorowych.
2. Sygnalizacja alarmu
/na początek/


Po wystąpieniu kryterium alarmu uruchamiane są przyłączone do centrali sygnalizatory optyczne i akustyczne. Sygnały alarmowe bądź ostrzeżenia o awarii systemu mogą być transmitowane do oddalonego centrum nadzoru (stacji monitorującej, policji). Transmisja takich sygnałów poza teren obiektów objętych ochroną może być wykonana przewodowo lub bezprzewodowo, za pomocą fal radiowych. Łączność telefoniczną między systemem a użytkownikiem systemu, konserwatorem bądź stacją monitorującą zapewniają dialery. Większość central posiada dialer wbudowany, do innych można dołączyć dialer zewnętrzny. Na pamięć numerów telefonicznych zarezerwowana jest określona ilość komórek (pojedynczy zapis to: numer, znak początku, znak końca, ew. pauza). Każdemu numerowi telefonicznemu jest nadawany numer porządkowy, określający kolejność wybierania numeru w akcji alarmowej. Podczas akcji alarmowej telefon jest odłączany od linii telefonicznej. Czas nagrania komunikatu jest różny - w zależności od ilości komunikatów. W dialerach jednokomunikatowych czas nagrania wynosi ok. 15 sekund. Dialery wielokomunikatowe umożliwiają nagranie komunikatów dla różnych stanów alarmowych. O wyzwoleniu wejścia alarmowego świadczy najczęściej pulsowanie LED.

W trybie alarmowania dialer dokonuje połączenia z każdym z wprowadzonych do pamięci numerów telefonów, następnie generuje sygnał akustyczny lub komunikat słowny (jeśli zastosowano syntezer mowy). Następnie cała procedura jest powtarzana aż do czasu powiadomienia wszystkich abonentów z ustalonej listy połączeń. Przebieg symulacji akcji alarmowej lub jej rzeczywisty przebieg można sprawdzić przez podsłuch linii telefonicznej, gdyż sygnały pojawiające się w niej są retransmitowane na wyjście słuchawkowe dialera.
3. Zasilanie centrali
/na początek/


Zasilanie centrali winno odbywać się z dwóch niezależnych od siebie źródeł:
podstawowego (sieć energetyczna) i źródła rezerwowego. Źródłem zasilania rezerwowego są bezobsługowe szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe (SLA: sealed lead-acid) z rekombinacją gazów. Każde z tych źródeł winno gwarantować poprawną pracę centrali we wszystkich fazach jej działania.

Gaz powstający w trakcie elektrolizy na płycie dodatniej akumulatora jest przekazywany za pośrednictwem specjalnego separatora do płyty ujemnej, gdzie jest rekombinowany do postaci siarczanu ołowiu i wody. Dzięki odpowiedniej konstrukcji rozładowanie akumulatora zostało zredukowane do minimum. Hermetyczna obudowa gwarantuje, że nie ma wycieków. Akumulator może pracować w każdej pozycji. Akumulatory te mogą być łączone szeregowo i równolegle - co daje możliwość dowolnego doboru napięć i pojemności. Zakres temperatur pracy; od -20oC do +50oC. Należy go zabezpieczyć przed nadmiernymi wstrząsami i wibracjami. Akumulator rozładowany musi być niezwłocznie doładowany.
Pojemność akumulatora powinna być dobrana zgodnie z wzorem:
Q = 1,25(I1*t1 + I2*t2) [Ah]
gdzie:
I1 - całkowity prąd pobierany przy zaniku zasilania podstawowego w stanie dozoru,
t1 - wymagany czas dozoru,
I2 - całkowity prąd pobierany w stanie alarmowania,
t2 - wymagany czas alarmowania.
Źródło rezerwowe musi gwarantować czas co najmniej 15 minut alarmu (zasilanie sygnalizatorów) oraz dozorowanie systemu w czasie:
12h - dla obiektów z ciągłą służbą serwisową,
36h - dla obiektów z ciągłym dozorem ludzkim,
72h - dla obiektów bez ciągłego dozoru ludzkiego.
Przełączanie zasilania systemu odbywa się automatycznie i nie powoduje zakłóceń pracy systemu. Nie można wykorzystywać źródeł zasilania systemu alarmowego do jednoczesnego zasilania innych urządzeń elektrycznych.


/na początek/

udostępniono: 31.01.17 22:39 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Andrzej Michalak
| wersja do druku